STADGAR FÖR SOLLENTUNA KVINNOJOUR

Senast reviderade vid Kvinnojourens årsmöte 12-03-28

 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 § 1

Föreningens namn är Sollentuna Kvinnojour.

§ 2

Sollentuna Kvinnojour, härefter kallad Kvinnojouren, är en ideell förening. Den är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3

Föreningens organ är

- Årsmöte

- Medlemsmöte

- Styrelse

- Revisorer

- Valberedning

 Kvinnojourens högsta beslutande organ är årsmötet.

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten.

§ 4

Kvinnojourens firma tecknas av ordföranden, kassören och ansvariga jourister var för sig.

Avtal utanför den löpande verksamheten får endast slutas av ordföranden eller vice ordföranden tillsammans med en annan styrelseledamot efter beslut av styrelsen.

§ 5

Kvinnojourens verksamhetsår löper mellan 1 januari och 31 december.

Kvinnojourens räkenskapsår löper mellan 1 januari och 31 december.

 ÄNDAMÅL

 § 6                

Kvinnojourens ändamål är att verka mot våld och förtryck av kvinnor och barn samt för kvinnors jämställdhet på livets alla områden.

Kvinnojourens arbete ska utgå från ett tydligt kvinnoperspektiv och barnperspektiv och präglas av respekt för alla människors lika värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet. Arbetsformerna ska vara demokratiska.

§ 7                

Med insikt om att mäns våld mot kvinnor, allt våld i nära relationer samt att vuxnas våld mot barn är det yttersta uttrycket för det ojämställda samhälle vi lever i och med särskilt fokus på frågor som rör kvinnors och barns rätt till frihet från våld och förtryck 

ska Kvinnojouren verka genom att

 •  ge kvinnor och deras medföljande barn stöd vid våld och hot i nära relationer
 •   uppmärksamma och tillmötesgå de behov som varje medföljande barn har
 •   bedriva verksamhet i form av telefonjour, stödsamtal och skyddat boende
 •   möjliggöra avstamp för misshandlade kvinnor att ta itu med sin situation
 •   sprida information om kvinnojourens arbete
 •  verka för ökad kunskap om våld i nära relationer och om hur barn som upplever sådant våld påverkas

 MEDLEMSKAP

 § 8

Till medlem kan antas enskilda kvinnor som delar Kvinnojourens värdegrund, såsom de stadgas i ändamålsparagraferna.

§ 9

Medlem betalar årsavgift och andra avgifter som fastställs på årsmöte. Medlemsavgiften ska erläggas senast på dagen innan årsmötet om rösträtt ska kunna utövas på årsmötet.

 STÖDMEDLEMSKAP

 § 10

Till stödmedlem kan den antas som vill stödja Kvinnojourens verksamhet. Enskilda personer, företag och organisationer kan vara stödjande medlemmar.

Avgift för ett stödjande medlemskap fastställs på årsmöte.

Stödmedlem har närvaro- och förslagsrätt vid medlems- och årsmöten, dock ej rösträtt. Stödmedlem är inte valbar till Kvinnojourens organ.

 UTTRÄDE

 § 11

Medlem har rätt att när som helst efter skriftligt meddelande till styrelsen utträda ur Kvinnojouren.

Medlem, som enligt § 9 inte erlagt medlemsavgift det aktuella medlemsåret ska anses ha utträtt ur Kvinnojouren.

 UTESLUTNING

§ 12

Styrelsen kan utesluta medlem om medlemmen uppenbart och avsiktligt motverkar Kvinnojourens ändamål och arbete eller orsakat Kvinnojouren ekonomisk eller annan skada.

Medlemmen ska före beslutet om uteslutning ha fått möjlighet att yttra sig till styrelsen inom en månad. Beslut om uteslutning tas av styrelsen med 2/3-dels majoritet och verkställs därefter med omedelbar verkan.

 ÅRSMÖTE

§ 13

Årsmötet ska äga rum före mars månads utgång.

Kallelse skickas ut till medlemmarna minst åtta veckor före årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Årsmöteshandlingarna skall finnas tillgängliga på Kvinnojouren och skickas ut till medlemmarna via e-post senast två veckor före årsmötet.

 § 14

Rösträtt har alla enskilda betalande medlemmar som är fysiskt närvarande eller genom fullmakt.

Beslut fattas genom acklamation eller på begäran genom votering. Förutom vid frågor om stadgeändring och upplösning av Kvinnojouren fattas besluten med enkel majoritet. Sluten omröstning kan tillämpas efter begäran. Vid lika röstetal avgör lotten.

 Vid årsmötet ska föras protokoll som justeras av mötets ordförande och två justerare.

 § 15

Vid årsmötet ska följande punkter förekomma:

1.      Mötets öppnande

2.      Fråga om årsmötet har utlysts enligt stadgarna

3       Godkännande av dagordningen

4.      Fastställande av röstlängden för mötet

5.      Val av ordförande och sekreterare för mötet

6.      Val av två justerare för mötet

7.      Val av två rösträknare

8.      Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.

9.      Föredragning och fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

10.    Revisorernas berättelse

11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för den tid revisionen avser

12.    Behandling av motioner och styrelsens förslag

13.    Fastställande av verksamhetsplan

14.    Fastställande av budget

15.    Fastställande av medlemsavgift och stödmedlemsavgift för det kommande året

16.    Val av styrelseordförande

17.    Val av kassör

18.    Val av sekreterare

19.    Val av övriga ledamöter

20.    Val av två suppleanter

21.    Val av två revisorer och en revisorssuppleant på två år vardera.

22.    Val till valberedningen av tre medlemmar på ett år, varav en sammankallande

23 .   Informationsärenden

24.    Övrigt

25.    Mötets avslutande

 EXTRA ÅRSMÖTE

 § 16

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är dessutom skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar begär så. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. Extra årsmöte ska i senare fallet utlysas inom 14 dagar efter begäran och extra årsmötet ska hållas inom två månader.

Vid extra årsmöte kan endast de ärenden tas upp till beslut, som varit angivna i kallelsen till

mötet. Ordförande och sekreterare väljs på mötet på förslag av valberedningen.

Protokoll över extra årsmötet ska föras och justeras av två protokolljusterare valda vid mötet.

 STYRELSE

 § 17

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, minst fyra övriga ledamöter samt två suppleanter och en representant från personalen med suppleant.

Ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter väljs på två år. Ordförande och kassör väljs ej för samma mandatperiod. Två ledamöter och sekreterare väljs ena året och de två andra väljs året därpå. Suppleanterna väljs på ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga befattningshavare som ej väljs av årsmötet.

Styrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott.

Vid frånvaro eller för tidig avgång av ordinarie ledamot träder suppleant in.  De kallas till ordinarie styrelsemöten och har yttrande och förslagsrätt.

 Personalen utser en representant samt en suppleant.

 § 18

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid omröstning har alla tjänstgörande ledamöter i styrelsen en röst och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen är beslutsmässig när ordförande eller viceordförande samt minst hälften av ledamöterna är närvarande fysiskt eller via telefon.

  § 19

Styrelsens uppgift är:

 • att verka för Kvinnojourens ändamål
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • sköta Kvinnojourens ekonomi och bokföring
 • upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid årsmötet
 • planera, leda och fördela arbetet inom Kvinnojouren
 • verkställa övriga åliggande i enlighet med dessa stadgar
 • inneha arbetsgivaransvaret för Kvinnojourens anställda personal

 REVISION

 § 20

Två revisorer och en revisorssuppleant väljs av årsmötet på två år. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Kvinnojourens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som rör verksamheten.

Styrelsen ska överlämna årsredovisningen i så god tid att revisorerna kan avlämna sin revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 VALBEREDNING

 § 21

Valberedningen ska bestå av tre medlemmar, varav en sammankallande. Valberedningen väljs på ett år på årsmötet. Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 STADGEÄNDRING

 § 22

Ändring av dessa stadgar kan göras av årsmötet. Beslut om ändring kräver 2/3 majoritet av rösterna. För ändring av §§ 6, 7 och 12 krävs två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.

 UPPLÖSNING

 § 23

För upplösning av Kvinnojouren krävs att beslut fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.

Kvinnojourens eventuella tillgångar ska lämnas till Sollentuna kommun för att användas till annan verksamhet för hjälp och stöd till kvinnor och barn, som bedrivs i överensstämmelse med Kvinnojourens syfte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>